Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

olvide
olvide
olvide
6909 0745 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaeternaljourney eternaljourney
olvide
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaeternaljourney eternaljourney
olvide
7800 c1ff 500
Reposted frompiro piro viaeternaljourney eternaljourney
olvide
4223 d946 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasatyra satyra
olvide
olvide
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaeternaljourney eternaljourney
olvide
olvide
Bo kiedy przyjaciele, najbliżsi bodaj, rozłączą się na czas dłuższy, zawsze daje się odczuć za ponownym spotkaniem pewną obcość, pewne oddalenie. Jedno z dwojga uważa stale, że to drugie nie jest takie samo. Jest to całkiem naturalne i nieuniknione. Człowiek zawsze posuwa się naprzód, lub się cofa, nie stoi w miejscu. Ale któż z nas zdoła się oprzeć uczuciu przykrego rozczarowania stwierdzając, że nasz przyjaciel nie jest już i nie może nigdy więcej stać się takim, jakim był ongi; któż z nas nie zmartwi się, jeśli nawet ta zmiana jest postępem?
— L. M. Montgomery "Dorosłe życie Emilki"
olvide
8973 d658 500
Reposted fromv2px v2px viaeternaljourney eternaljourney
olvide
0083 a012 500
"Bądź bardzo, bardzo ostrożny na to co wkładasz do głowy, bo już nigdy tego z niej nie wyciągniesz. "
olvide
8249 60a5 500
Reposted frompampunio pampunio viaeternaljourney eternaljourney
olvide
olvide
olvide
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia.
olvide
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera
olvide
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl