Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

olvide
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viatake-care take-care
olvide
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viatake-care take-care
olvide
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
olvide
Reposted fromjasminum jasminum viapimpmyheart pimpmyheart
olvide
Reposted frombluuu bluuu viainvincible invincible
7272 1cad 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaaurinko aurinko
olvide
olvide
5059 8a7a 500
Reposted frommalice malice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
olvide

November 05 2019

olvide
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
olvide
9170 c2c9 500
Reposted fromBabson Babson viainvincible invincible

October 31 2019

olvide
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viaszydera szydera
olvide
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
olvide
olvide
5025 4be2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
olvide
7182 deec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
8540 9973 500
olvide
5798 c321 500
Reposted fromBabson Babson viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl