Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

olvide
olvide
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
2394 7f50
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris

August 13 2019

olvide
8570 6057 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viailovemovies ilovemovies
0537 28a9
Reposted fromfapucino fapucino viaaurinko aurinko
olvide
8054 6155 500
Reposted fromloveproof loveproof viaaurinko aurinko

June 12 2019

olvide
6768 9c84
Reposted fromkarahippie karahippie viamiimi miimi
olvide
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamiimi miimi
olvide
7197 665a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamiimi miimi
5788 c027
olvide
olvide
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
olvide
6987 850e
Reposted frombisia bisia viaszydera szydera
olvide
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viaaurinko aurinko
olvide

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaaurinko aurinko

June 05 2019

olvide
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera

June 04 2019

olvide
5331 b59f
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

June 03 2019

olvide
6233 67f1 500

June 02 2019

olvide
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl